Scenariusz zajęcia "Marcowe zabawy z liczbami"

autor: mgr Anna Wachowska

 Grupa wiekowa: 5-latki

 Temat kompleksowy: W marcu jak w garncu

 

Cele ogólne:

          rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania zjawisk atmosferycznych związanych z marcową pogodą

          doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie liczebności;

 

Cele operacyjne, dziecko:

          liczy w dostępnym dla siebie zakresie,

          łączy grafem z liczbą elementów,

          nazywa podstawowe figury geometryczne,

          określa kierunki w przestrzeni,

          rozpoznaje podstawowe symbole pogody

          układa podane rytmy

          stosuje liczby w aspekcie kardynalnym, porządkowym,

          wyjaśnienia sens przysłowia „W marcu jak w garncu”

 

Metody:

          czynne (zadań stawianych do wykonania),

          słowne (objaśnienia, polecenia, zagadka);

          oglądowe (pokaz nauczyciela)

          aktywizujące (zabawa ruchowa)

 

Formy:

          indywidualna

          zbiorowa

 

Treści z podstawy programowej:

I.5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

II.4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją,  np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

II.11 dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy  w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV.1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego

IV. 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

IV. 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

IV.9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

IV.11 wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.12 klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.14 określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

IV.15 przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 

Środki dydaktyczne:

wiersz, zagadka, garnek, emblematy pogody, kartoniki z grafemem liczb, trójkąt, CD, figury geometryczne, klamerki drewniane,  emblematy koła z obrazkami, nakrętki, fasolki

 

Przebieg zajęć:

1. Słuchanie wiersza „Marzec”. Wyjaśnienie sensu przysłowia „W marcu jak w garncu”

 

Marzec ma ogromny garniec.

Mieszka w nim przez całe noce,

Wieje w garncu nieustannie

Syczy coś i bulgocze.

- Powiedź, Marcu,

Co masz w garncu?

- Mam składniki różnorodne:

Wiatry ciepłe, wiatry chłodne,

Chmury, słońce, śnieg i wodę- z nich przyrządzam Wam pogodę.

 

Rozmowa na temat wiersza:

Do kogo porównany był marzec w wierszu?

Jakie składniki zawierała potrawa w garncu, którą gotował marzec?

Jaką potrawę ugotował?

Jakie zmiany zachodzą w pogodzie wczesną wiosną?

 

2. ,,Wiosenny wiatr” -zabawa matematyczna. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 10.

 

,,Wiosenny wiatr do sali wpadł. Dmuchnął parę razy i rozsypał liczby.

Ale co tam przecież dzieci potrafią policzyć, ile jest słonek, chmurek, kropli wody i śnieżynek”.

 

- liczenie znaków pogody umieszczonych w ,,marcowym garnku”,

- odszukanie właściwej cyfry i umieszczenie jej obok symboli

- czego jest najwięcej?

–czego jest najmniej?

– czego jest po tyle samo?

 

3.  ,,Marcowa pogoda” – zabawa ruchowa

 

Dzieci otrzymują emblematy: słonka, deszczu, śniegu, chmurki.

Podczas odtwarzanej muzyki poruszają się zgodnie z jej rytmem.

Gdy muzyka milknie – dzieci odnajdują się wg symbolu i łączą się w koła.

 

- Głośne liczenie, ile dzieci jest w każdym kółku.

(Czego jest najwięcej? Najmniej? Czego jest po tyle samo?)

 

- Na przerwę w muzyce odnajdują się, spełniając jednak warunek, że w jednym kole może być po jednym elemencie: czyli słonko, deszcz, śnieg i chmurka.

 

4. ,,Marcowe dźwięki - zabawa słuchowa.

Nauczyciel gra na trójkącie dowolną ilość dźwięków. Dzieci przeliczają , a następnie układają tyle chmurek kapsle od butelek), ile dźwięków usłyszały.

 

5. „Pogodowe rytmy”- zabawa z układaniem rytmów.

Każde dziecko układa na kartce rytm zademonstrowany przez nauczyciela wykorzystując chmurki niebieskie (nakrętki od butelek) i chmurki białe (fasolki).

 

6. Zabawa ruchowa przy muzyce – dekodowanie polecenia.

– zielony trójkąt – tańczymy w parach

– niebieski prostokąt – klaśnięcie

– żółty kwadrat – zmiana partnera do zabawy

– czerwone koło – robimy koło

 

7. „Wiosenna zabawa z drewnianymi klamerkami”.

Dzieci podzielone na 4 grupy otrzymują emblematy koła, które podzielone jest na 6 lub 8 równych części. W każdej z nich znajdują się różne obrazki. Zadaniem dzieci jest przypięcie klamerki w odpowiedniej części koła.

 

8. Ewaluacja- jeżeli zajęcia podobały się dzieciom, to ustawiają się za ilustracją ze słońcem, jeśli nie- to ustawiają się za ciemną chmurą.