Opłaty  symbol5

1.    1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom:

a)    bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie 5 godzin dziennie;

b)    realizacji odpłatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wykraczających poza czas o którym mowa w punkcie 1;

c)    odpłatnego wyżywienia.

2.    2. Wysokość dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia jest określona Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku i jest zgodna z Zarządzeniem Burmistrza Olsztynka.

3.    3. Stawka godzinowa za korzystanie z usług przedszkola, wykraczających poza realizację podstawy programowej, określona jest Uchwałą Rady Miejskiej w Olsztynku.

4.    4. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków, z jakich dziecko będzie korzystało zostały sprecyzowane przez rodzica w deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, a ich ewentualna zmiana w trakcie roku szkolnego może mieć miejsce w uzasadnionych przypadkach.

5.    5. Kwota do zapłaty wyliczana jest po zakończeniu danego miesiąca, a informacja o płatności przesyłana w formie SMS na wskazany przez Rodzica/Opiekuna numer telefonu na początku kolejnego miesiąca.

6.    6. Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wyżywienia jest iloczynem wysokości opłaty, o której mowa w pkt. 2 i liczby dni obecności dziecka w Przedszkolu w danym miesiącu.

7.    7. Opłata miesięczna za usługi wykraczające poza realizację podstawy programowej jest iloczynem stawki godzinowej, o której mowa w pkt. 3 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzystało z płatnych świadczeń, zgodnie z prowadzonym przez nauczyciela rejestrem godzin pobytu.

8.    8. Opłaty, o których mowa w pkt. 6 - 7  należy wnosić na rachunek bankowy:

Przedszkole Miejskie w Olsztynku, ul. Szkolna 9, 11 – 015 Olsztynek

Nr konta: 92 8823 0007 2001 0100 1964 0003

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

9.    9. Powstałe zaległości Przedszkole będzie dochodziło, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zapłaty, w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Informacje o płatnościach przesyłane są z numeru kom: 720 798 649

 

Wzór przelewu