RODOsymbol5

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem Państwa danych jest Przedszkole Miejskie (11-015 Olsztynek, ul. Szkolna 9, tel. 89 506 56 05, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )

2) W Przedszkolu Miejskim w Olsztynku został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Maciej Żołnowski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przez Przedszkole zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych , jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2011, nr 139 poz. 814 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji(Dz. U. 2019, poz. 1664).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)  Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     - prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)   Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)    Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tj. podmioty dostarczające oprogramowanie wykorzystywane w procesach edukacyjnych np. Vulcan), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (tj. organ prowadzący – Urząd Miejski w Olsztynku, organy nadzoru – kuratorium, itp.).