>Scenariusz zajęcia "Mali odkrywcy - eksperymenty i zabawy matematyczne"

autor: mgr Iwona Grzeszczak

 Grupa wiekowa: 5 latki

 Temat kompleksowy: Wszystko rośnie.

 Temat zajęć: Mali odkrywcy- eksperymenty i zabawy matematyczne.

 

Temat obserwacji: Eksperymenty i zabawy matematyczne. Zaspokajanie ciekawości

poznawczej dziecka podczas zajęć z edukacji matematycznej.

Cele ogólne;

- doskonalenie umiejętności wnioskowania i przewidywania następstw,

-rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,

-rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci.

Cele operacyjne, dziecko:

- liczy przedmioty ,

-dodaje i odejmuje w zakresie swoich możliwości

-łączy przyczynę ze skutkiem i przewiduje następstwa, ustala, które zmiany są, a które nie są

odwracalne

-klasyfikuje przedmioty według wielkości

-wymienia i nazywa przedmioty, które pływają i te, które toną

-czerpie radość z eksperymentowania,

-rozwiązuje proste zadania z treścią.

Metody:

-oglądowa-pokaz, opis, instrukcja, objaśnienia, rozmowa;

-czynna– samodzielne, praktyczne działania dziecka, zadań stawianych do

wykonania;

-słowna– instrukcja słowna nauczycielki, swobodna wypowiedź

Formy:

-indywidualna,

-zbiorowa

Treści z podstawy programowej:

I.5.uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez

nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 

II.8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania

natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie

lub innej sytuacji;

III.5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych;

przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych,

podczas odpoczynku;

III.7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

III.8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

IV 11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń,

nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar,

porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

IV.12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy,

szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe

figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

IV.13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń,

stopę, but;

IV.15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych

czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do

10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej,

liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

IV.18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z

drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin,

ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

Środki dydaktyczne; sylwety kropli deszczu, szarfy, drewniane klocki, podkładki, woda,

miseczki, sól, cukier, cytryna, ołówek, kamień, moneta, klucz, korek, , plastikowy klocek,

gwóźdź, spinacz, skruszony steopian, piórko, piłeczkę pinpongową, łupinę od orzecha, ,

kawałek drewna, papier, plastikowe butelki.

Przebieg zajęć;

1. Wprowadzenie do zajęć wierszem Michał Jankowiak

„WODA” czyli Wszystko zaczyna się w chmurach

Mała chmurka zapłakała,

kropelkami świat zalała,

zasiliła rzeki w wodę,

ożywiła nam przyrodę.

Dzięki wodzie wszystko żyje,

każdy ją na świecie pije,

mały kwiatek, wielkie drzewo,

które rośnie aż pod niebo.

Wodę, piją także dzieci,

taką co ze źródła leci,

i by rosnąć, aby żyć,

 

trzeba czystą wodę pić.

 Rozmowa do czego potrzeba jest nam woda ?

1. „Deszczowa chmura” - zabawy z kostką – dzieci rzucają kostką, ile oczek

wypadnie, tyle kropel deszczu należy umieścić pod sylwetą chmury.

Zabawa dydaktyczna „Deszczyk” – nauczyciel opowiada a dzieci postępują

zgodnie z instrukcją, dodając i odejmując do 6 (Chętne dzieci w większym

zakresie). Dzieci wykonują działania i przedstawiają za pomocą sylwet kropli.

2. Zabawa „Krople deszczu” – rozsypanie kropel na dywanie, ułożenie dwóch szarf

(zbiorów) z symbolicznymi kroplami deszczu- 3 wielkości. Zadaniem dzieci jest

zaklasyfikowanie kropel deszczu według wielkości do odpowiednich

zbiorów. Następnie dzieci układają krople wg wielkości; rosnąco, malejąco.

3. Zabawa ruchowa „Zrób tyle, ile wystukam”. Dzieci maszerują w dowolnym

kierunku, na sygnał , zatrzymują się i wykonują tyle : podskoków, klaśnięć,

pajacyków, przysiadów ile uderzeń usłyszą.

LUBIMY DOŚWIADCZENIA- ZABAWY W EKSPERYMENTOWANIE

1. „Jaka jest woda”- burza mózgów, ustalenie właściwości wody.

Przy stoliku stoi pojemnik z wodą i łyżeczki dla każdego dziecka, dzieci kosztują

wodę , określają jej smak, zapach, kolor; następnie do pojemnika z wodą wsypujemy

sól , (cukier)wspólnie obserwujemy rozpuszczanie się soli w wodzie , kosztujemy ,

określamy smak, zapach, kolor, wspólnie ustalamy, że nie można soli wydobyć z

wody, bo się rozpuściła, dzieci podają podobne przykłady ze swoich doświadczeń np.

cukier rozpuszczony w wodzie, farby itp.

2. CO PŁYWA, A CO TONIE

Do miski z wodą wrzucamy różne przedmioty: ołówek, kamień, moneta, klucz, korek, ,

plastikowy klocek, gwóźdź, spinacz.

Obserwujemy i omawiamy co się dzieje z tymi przedmiotami, wyciągamy wnioski. Następnie

dzieci wrzucają ; skruszony steopian, piórko, piłeczkę pinpongową, łupinę od orzecha, ,

kawałek drewna, papier. Omawiają co się z nimi dzieje.

Po wykonaniu doświadczenia dzieci wymieniają przedmioty, które pływały po wodzie, czyli

ołówek, drewniany klocek, plastikowy klocek, piłeczka i z jakich surowców zostały

wykonane (drewno, plastik, steropian).Wiedzą, że pływają bo są wykonane właśnie z takich

materiałów. , a zatoną przedmioty z metalu: spinacz, moneta, , gwóźdź. Wielkość przedmiotu

nie ma wpływu na to czy pływa, czy tonie.

3. CO BY BYŁO GDYBY?

Co by było gdyby nie było wody……

Co by było , gdyby ciągle padał deszcz……..

Co by było gdyby….. (dzieci samodzielnie wymyślają różne sytuacje

i znajdują na nie odpowiedź ).

4. Ile JEST WODY W BUTELCE

Na stole stoi zakręcona butelka. Nauczyciel prosi, żeby dziecko sprawdziło, czy jest

dokładnie zakręcona i czy woda się nie wylewa. Przyglądamy si wodzie, ile jej jest?.

Przewracamy wolno butelkę i obserwujemy co się dzieje z wodą. N. Pyta czy wody jest

tyle samo co poprzednio? Wyciągamy wnioski.

5. Zabawa ruchowa przy muzyce „Pada deszczyk”.

6. CZY COŚ SIĘ ZMIENI?

Dzieci losowo wybierają przedmioty i określają jego cechy, podają propozycje zmian

np. plastikowa łyżeczka złamana - można ją skleić , ale nie będzie już taka sama, gąbka –

można ją zgniatać a ona ciągle jest bez zmian ( taka sama), gnieciona kartka- można ją

rozłożyć, ale ciągle jest bez zmian, itp.

wspólnie ustalamy, że niektóre przedmioty czy zjawiska nie mogą powrócić do stanu

poprzedniego i należy pamiętać o tych zmianach, by ustrzec się przed nieprzyjemnym

doświadczeniem np. gorącą wodą można się oparzyć itp.

 

7. Podziękowanie dzieciom za zaangażowanie w czasie zajęć.