Rekrutacja symbol5
 
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego
w Olsztynku 2024/2025

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Olsztynku na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona w terminie od 06-05-2024 r. do 17-05-2024 r. do godz. 15:00.

Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia 06-05-2024 r. na stronie BIP Żłobka Miejskiego w Olsztynku (https://zlobekolsztynek.bip.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Olsztynku (http://przedszkoleolsztynek.pl/).

        Prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji w kopercie do skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych do żłobka lub w biurze. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 720-777-349.

        Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 22-05-2024 r. do godz. 14:00.

        Podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego w Olsztynku odbędzie się w terminie do 07-06-2024 r. do godz. 14:00.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Olsztynku

Barbara Sternicka

 
 
Rekrutacja 2024/2025
 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie prawni!

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały wywieszone zgodnie z harmonogramem na drzwiach wejściowych przedszkola.

Zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku.

Rodzice/Opiekunowie prawni są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia dziecka w terminie 15 marca 2024 r. - 21 marca 2024 r. do godz. 15:00. Wzór oświadczenia: (.pdf), (.docx)

Oświadczenie w formie elektronicznej należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub złożyć do skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych do przedszkola.

 
Zarządzenie Burmistrza Olsztynka w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 (*pdf)
 

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO

W OLSZTYNKU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Rodzice / Opiekunowie prawni !

Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązują zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, które zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005) oraz zarządzenie Nr 23/24 Burmistrza Olsztynka z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztynek w roku szkolnym 2024/2025.       

 

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

 dzieci 3-letnie (urodzone w 2021 roku)

 dzieci 4-letnie (urodzone w 2020 roku)

 dzieci 5-letnie (urodzone w 2019 roku)

 dzieci 6-letnie (urodzone w 2018  roku)

Dzieci w wieku 6 lat (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbywać roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

Dzieci w wieku 3-5 lat (urodzone w latach 2019 - 2021) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających

do przedszkola w roku 2023/2024

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2018 - 2020, które obecnie uczęszczają do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację tj. od 12 lutego do 16 lutego 2024 r. do godz. 15.00).

 

Postępowanie rekrutacyjne


Do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Olsztynek.

I etap postępowania rekrutacyjnego

Jeśli liczba kandydatów spełniających warunek  zamieszkania w Gminie Olsztynek przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria te mają jednakową wartość.

W związku z powyższymi kryteriami obowiązują definicje:

§  kandydata, który oznacza dziecko podlegające rekrutacji,

§  wielodzietności rodziny, która oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

§  samotnego wychowywania dziecka, które oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

        II etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria wraz z liczbą punktów:

 

1)   oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata są zatrudnieni, albo prowadzą działalność gospodarczą lub rolniczą, albo studiują na stacjonarnych studiach wyższych lub doktoranckich - 32 punkty;

2)   w rodzinie kandydata występują przypadki, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również, gdy kandydat pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 16 punktów;

3)   oboje rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko, rozliczając podatek dochodowy, wskazali jako miejsce zamieszkania teren gminy Olsztynek - 8 punktów;

4)   kandydat, którego rodzeństwo realizuje wychowanie przedszkolne lub spełnia obowiązek szkolny w tej samej placówce - 4 punkty;

5)   kandydat został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych - 3 punkty;

6)   publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej wskazane we wniosku są najbliżej położone od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy rodziców - 2 punkty. 

Przyjęcia dzieci spoza Gminy Olsztynek

1.  Dzieci zamieszkałe poza Gminą Olsztynek mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej Gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2.  W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza Gminą Olsztynek przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

 

Postępowanie uzupełniające

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się do 26 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadza się rekrutację. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach opisanych wyżej.

O przyjęciu dziecka do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

 

Przebieg postępowania rekrutacyjnego

1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna składająca się z co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza jej Przewodniczącego.

2.  Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.

3.  Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do danego przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zostało zakwalifikowane, a rodzic złożył wymagane dokumenty.

4.  Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów,

b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (imiona i nazwiska dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych),

c) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych (imiona i nazwiska dzieci przyjętych i nieprzyjętych lub informacja o liczbie wolnych miejsc),

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

4.  Wymienione listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listy te podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola Miejskiego w Olsztynku przy ulicy Szkolnej.

5.  Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

○ żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (Przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

○ zwrócić się do Burmistrza Olsztynka o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Burmistrz potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

6.  Burmistrz Olsztynka w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

○ korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

○ może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

○ może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym

   wychowywaniu dziecka,

○ o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje Przewodniczącego Komisji

   Rekrutacyjnej,

○ w przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, Komisja

   Rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

  

Procedura odwoławcza

1.  W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku.

2.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.  W terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

4.  Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

1. Do wniosku dołącza się dokumenty:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948),

3)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

4)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860),

5)  dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący w postaci oświadczenia obojga rodziców albo rodzica samotnie wychowującego kandydata o:

a)   pozostawaniu w zatrudnieniu  albo prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej, albo byciu studentem lub słuchaczem uczelni,

b)   występowaniu w rodzinie kandydata przypadków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z uzasadnieniem, w tym zawierające stwierdzenie, że rodzina kandydata jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem  asystenta rodziny, gdy objęta jest takim nadzorem lub wsparciem,

c)    wskazaniu jako miejsca zamieszkania terenu gminy Olsztynek w rozliczeniu podatku dochodowego;

d)   posiadaniu przez kandydata rodzeństwa realizującego wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny w tej samej placówce;

e)   poddaniu kandydata obowiązkowym szczepieniom,

f)    położeniu publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej najbliżej od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców,

2.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3.  Dokumenty o których mowa w ust.1.pkt 2, 3, 4 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a §1 z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4.  Wypełniony wniosek:

○ podpisują oboje rodzice/ prawni opiekunowie dziecka

○ podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we

   wniosku ze stanem faktycznym.

5.  Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Olsztynku oraz w przedszkolu. 

 

Wzory dokumentów do pobrania

1.    Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku

2.    Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

3.    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4.    Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

5.    Oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu  albo prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolniczej, albo byciu studentem lub słuchaczem uczelni

6.   Oświadczenie o występowaniu w rodzinie kandydata przypadków określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wraz z uzasadnieniem, w tym zawierające stwierdzenie, że rodzina kandydata jest objęta nadzorem kuratorskim lub wsparciem  asystenta rodziny, gdy objęta jest takim nadzorem lub wsparciem

7.    Oświadczenie o położeniu publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej najbliżej od miejsca zamieszkania kandydata lub miejsca pracy jednego z rodziców

8.    Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata rodzeństwa realizującego wychowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny w tej samej placówce

9.    Oświadczenie o wskazaniu jako miejsca zamieszkania terenu Gminy Olsztynek w rozliczeniu podatku dochodowego

10.Oświadczenie o poddaniu dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub o ich długotrwałym odroczeniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

11.Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 Kompletną dokumentację należy przesłać w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , lub złożyć w kopercie do skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych do przedszkola. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 89 506 56 05. 
 
 
 
 
 
 
Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Olsztynku 2023/2024

       Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Olsztynku na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona w terminie od 04-05-2023 r. do 19-05-2023 r. do godz. 15:00.

        Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia 04-05-2023 r. na stronie BIP Żłobka Miejskiego w Olsztynku (https://zlobekolsztynek.bip.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego w Olsztynku (http://przedszkoleolsztynek.pl/).

        Prosimy o złożenie kompletnej dokumentacji w kopercie do skrzynki na listy przy drzwiach wejściowych do żłobka. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 720-777-349.

        Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi w dniu 26-05-2023 r. do godz. 14:00.

        Podpisanie umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Miejskiego w Olsztynku odbędzie się w terminie do 16-06-2023 r. do godz. 14:00.